Anunț – depunere proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport în baza legii 350/2005

Comuna Bocsig, cu sediul în Bocsig, nr. 591, județul Arad, cod poștal 317055, telefon 0257/325100, fax 0257/325.101, e-mail: primariabocsig@yahoo.com, site: www.primariabocsig.ro, invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțate nerambursabilă pentru domeniul sport.

1. Procedura aplicată pentru finanțare nerambursabilă a proiectului pentru domeniul sport este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanțare a contractelor este bugetul local al Comunei Bocsig și valoarea este de 30.000 lei pentru domeniul sport.

3. Durata proiectului: anul 2023, până în data de 31.12.2023.

4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este: 10 august 2023, ora 15.00.

5. Documentația de solicitare a finanțării prevăzută în Ghidul solicitantului se va depune în dosar cu șină într-un singur exemplar, în plic sigilat la sediul Comuna Bocsig, nr. 591, județul Arad.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare și selecție a proiectelor în perioada 11 august 2023, ora 8.00, până în data de 16 august 2023, ora 16.00.

7. Decizia comisiei de evaluare și selecție va fi publicată la avizierul Comunei Bocsig, urmând ca în perioada 17 – 18 august 2023, ora 13.00, solicitanții să aibă posibilitatea depunerii de contestații. Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către comisia de soluționare a contestațiilor, în condițiile legii.

8. Informațiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a proiectului se pot obține de la sediul Comunei Bocsig, nr. 591, cod poștal 317055, persoană de contact Petcu Adela, telefon 0728.128.151, e-mail: primariabocsig@yahoo.com.

9. În conformitate cu prevederile articolului 20, alineatul 2, din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, termenul de depunere a proiectelor se reduce de la 30 la 15 zile, motivat de faptul că în perioada vacanțelor de vară, iulie-august, solicitanții de finanțări desfășoară activități în cadrul proiectelor.

Primar,

ABRUDEAN TEODORA-FELICIA

citește mai departe…

Anunț – depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Realizare rețea canalizare în sat Bocsig, comuna Bocsig, jud.Arad’’

ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA COMUNEI BOCSIG nr.591
Cod fiscal 3519039
e-mail: primariabocsig@yahoo.com

ANUNȚ

Comuna Bocsig anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Realizare rețea canalizare în sat Bocsig, comuna Bocsig, jud.Arad’’, propus a fi amplasat în intravilan și extravilan loc. Bocsig, domeniul public, jud.Arad.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud.Arad și la sediul titularului din loc.Bocsig, str.1, nr.591, jud. Arad, in zilele de luni-viner, între orele 8-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud.Arad.

PRIMAR,  
ABRUDEAN TEODORA-FELICIA 

ARHITECT SEF,
RUS-VID RADU

citește mai departe…